Klabb Regatta Bormla

Sapporters Website. come on blues !!

PARTY TAL-MILIED 2022

 

------------------------------------------------ 

Pagna:                     Avvizi  u  Attivitajiet

Attivitajiet milll-klabb Regatta Bormla

 Il-Klabb se jorganizza Majjalata bhala parti mic-celebrazzjoni tar-rebha kif ukoll f'din l-istess attivita se tinstemgha ic-cd il-gdida  li kull rebha il-klabb johrog bhala tifkira ! 

 

 Il-klabb hareg il flokkijiet tar-rebha 2022 kif ukoll affarijiet ohra relatati mar-rebha ta' Settembru 2022 ! 

 

FLOKKIJIET TAR-REBHA (CHAMPIONS T SHIRTS 21)  PREZZ 7 euro's  

PENDRIVES  12 euro's 

KEYCHAINS  4 euro's 

CD TAR-REBHA ( CHAMPIONS 21 )  12 euro's 

 

iktar dettalji ta iktar attivitajiet il-quddiem.

 

----------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------- 

Sponsor gdid - Grazzi tal-fiducja fil-klabb taghna 

 Club Regatta Bormla proudly announce that Di Giorno will be one of our main sponsors for this September Regatta

Nirringrazzjaw lil kull sponsor li jghin lil klabb taghna u tal-fiducja li ghandhom fil-klabb taghna . Inheggukom biex tuzaw u tixtru min dawn l-isponsors li jghinu lil klabb taghna. 

---------------------------------- 

Valletta Pageant of the seas  2022

Il-Klabb taghna se jiehu sehem f'din l-edizzjoni tal-Pageant of the seas 2022.

Din se issir il-Hadd  25 ta' Gunju 2022 fit-8pm

Nawguraw lil qaddiefa taghna filwaqt li nfakkru li min jerbah din it-tigrija jiehu Palju u nissapportjaw lil distrett taghna .

Din se tkun it-tielet  darba li se jkun hemm din it-tigrija ghal dan il-palju , l-ewwel darba li saret konna ahna il Bormlizi li konna erbahnieh ,filwaqt li t-tiena darba rabhuh id-distrett ta' l-Isla. naraw min se jkun dak id-distrett li se jkun rebbieh din l-edizzjoni 2022 ! 

------------------------------------- 

Aktar ghajnuna ghal klabb .

 

Club Officials receiving sponsorship contribution from Mario Ciappara at
 
 -------------------------------------

 

Race  25 ta' Settembru 2021

Il-Klabb tagħna jixtieq iħabbar li ser jiehu sehem fit-tiġrijiet (exhibition races) li ser issiru fil-25 ta' Settembru 2021. Ghalkemm il-klabb ma' qabilx kompletament mal-format tat-tiġrijiet, għaliex nemmnu li dawn setgħu kienu opportunita għaż-żagħżagħ ta' taħt it-18 il-sena li issa ilhom żewġ edizzjonijiet mingħajr Regatta, iżda il- proposta taghna mressqa quddiem l-Għaqda Regatta Nazzjonali ma' ġietx aċċettata mid-distretti l-oħra, xorta waħda ser nieħdu sehem. Din id-deċiżjoni ittieħdet flimkien mal-qaddiefa tagħna sabiex ma' ncahhdux l-opportunità b' mod speċjali liż-żagħżagħ tagħna jiksbu aktar esperjenza.
Il-klabb tagħna ser jieħu sehem b' taħlita ta' qaddiefa min kategoriji differenti fit-tiġrijiet kollha.
 

Membership 21/22

 IL-KLABB BORMLIZ HABBAR LI IL-KAMPANJA MEMBERSHIP 2021/2022 bdiet u qed tingabar il-membership . Dawk li jridu jgeddu din il-membership jistu jinzlu il-klabb filghaxija . Il -Klabb qed jappella ukoll biex iktar Bormlizi jidhlu membri tal-klabb u jkunu jafu iktar fuq dan il klabb glorjuz. Min mhux membru ma' jistax jippartecipa fil-laqghat generali u annwali tal-klabb u b'hekk inheggu iktar Bormlizi jidhlu membri . 

Aktar min 130 membru f'l-ewwel ħmistax ta' Settembru. Grazzi lil dawk kollha li għamlu tessera tagħhom għas-sena 2021-22. Iżda konvinti li fadal aktar li jkunu parti mill-klabb ta' r-rekord. Dawk interessati mitlubin jibgħatu messaġg fil-pagna ta' facebook tal-klabb jew inkella jagħmlu kuntatt ma' Evan Buttigieg, Darren Scicluna jew Nadine Vella.

------------------------------

Bil-membership tkun qed tghin hafna lil klabb taghna. Kun parti mis-successi bl-ghajnuna tieghek.

--------------------------------------

CUT STEAKHOUSE /LOUNGE

 
Opening  at the Cospicua Regatta waterfront.

 

------------------------------

  MYKONOS  

 

  

 Kull Bormliz li huwa membru fil-Klabb Regatta Bormla jista juri il-Membership card u jkollu special discount .

Inheggukom u fid-dmir taghkom li taghmlu share u reklam lil dan ir-restaurant sabih li gharaf jinvesti fi ftehim mal-klabb Regatta Bormla. Din hija holqa fejn flimkien nghinu lil xulxin biex dan ir-restaurant ikollu success .

 With just a €10 yearly membership fee, all our club members will be entitled to a 5% discount when spending €50 or 10% discount when spending over €100. Discounts apply for both Mykonos and Capocrudo restaurants.

FACEBOOK FIND US ON :  https://www.facebook.com/MyKonos-104280958031882/

---------------------------------- 

EURO CLUB HOTEL 

 

For Booking or more information please call 

77496557 - 21581078/9

( Government voucher Accepted )  

---------------------------------   

SPONSORS MAL-KLABB TAGHNA  

 ------------------------------------------

 

Flokkijiet ghall-Partitarji  Settembru 20


 
Flokkijiet ghall-partitarji €10. 
Ser ikunu ghall-bejgh kuljum mill-Klabb.
 
 

 FLIMKIEN INKOMPLU NKABBRU L-ISTORJA TAL-KLABB TAGHNA

-------------------------------------------- 

AVVIZ                 BUGGY  "BENNEJ TAD-DAGHJJES"

MIN IRID JIBNI XI DAGHJSA GDIDA JEW JIRRESTAWRA XI DAGHJSA JISTA JINZEL IX-XATT TA' BORMLA U JSAQSI GHAL- B U G G Y .