Klabb Regatta Bormla

Sapporters Website. come on blues !!

Pagna:                 Mill-Mahzen Tar-Regatta. 

       F' din il-pagna ssibu kull informazzjoni fuq xoghol u hidma li ssir fil-Klabb Regatta Bormla

----------------------------------------------------------------------

Iktar manutenzjoni fuq dghajjes .

Bhalissa ghaddej xoghol fuq dghajsa tal Midalji li nistghu nghidlu waslet fi tmiem tal-manutenzjoni tahha ! Xoghol iehor li jinsab ghaddej b ritmu tajjeb fil-klabb taghna hija id-dghajsa tal-Pass li wara diversi restawr li san fuq hsarat , din ga tqaxxret kollha u dalwaqt se jibda il-process taz-zebgha taghha ukoll.

Grazzi lil bosta li jahdmu matul is-snin fil-klabb taghna biex l-opri taghna jinzammu fl-ahjar kundizzjoni possibbli. Kullhadd jaf li l-klabb taghna ghandu l-ikbar flotta ta' dghajjes u dan huwa importanti u futur sabih specjalment fejn minhabba  tahrig ta' tfal u qaddiefa godda fin-nursery taghna !

  -----------------------------

MANUTENZJONI KAJJIK .

 

 

 

 

Xoghol fuq il-kajjik li ntuza fil-kategorija A fir-regatta ta' Marzu 2022 li rebah il-palju ta' l-ewwel . Dan il-kajjik tqaxxar kollu u bhalissa ghaddej xoghol iehor fuqu! 

 

----------------------------------- 

 

Dghajsa gdida tal-Pass 


Kif habbar il-Kumitat fil-laqgha Generali Annwali f' Ottubru li ghadda, ix-xoghol fuq l-opra l-gdida tal-pass issa beda u miexi gmielu. Ta' min jghid lix-xoghol qed issir mil-imghallem Alex Gatt u l-isem tad-dghajsa ser ikun isem li zgur hu ghall-qalb il-poplu Bormliz
 
 
-------------------------------------- 

FREGATINA GDIDA 

 Fregatina gdida mahduma mill-Imghallem Alex Gatt reget harget il-hila u s-sena ta' Alex, wiehed mill-ftit bennejja li ghadhom jibnu id-dghajjes tar-regatta.

Waqt serata Jum qabel ir-regatta ta' Settembru 2019 quddiem is-sapporters u membri tal-klabb , il-kumitat kixef u tbieket il-Fregatina il-gdida bl-Isem DHALIA li huma ukoll sponsor tal-klabb taghna. 

Il-President is-sur Evan Buttigieg kixef il-Fregatina flimkien ma' raprezentant tal-DHALIA , filwaqt li l-arcipriet ta' Bormla bierek il-Fregatina il-gdida. 

 

Ritratt : il-mument tat-tberik tal-fregatina DHALIA 

 

 

Ritratt : il-Fregatina gdida bl-isem DHALIA mahduma min Alex Gatt  

 

 

Ritratt : Alex Gatt bennej tad-dghajjes u membru fil-kumitat waqt ix-xoghol fuq il-Fregatina. 

 

Ritratt : Il-President tal-Klabb Bormliz josserva ix-xoghol u jitkellem ma' Alex Gatt dwar din il-Fregatina il-gdida. 

------------------------------------------- 

Iktar restawr ta' opri 

 

 

 

 

 

Fil-Klabb kompla ir-restawr ta' l-opri . Bhalissa sar il-parti tal-brixx fejn inqalet iz-zebgha l-antika. qabel taddi biex terga tiehu mill-gdid il-kuluri tradizzjoni tal-klabb taghna Celest u abjad ! 

-------------------------------------- 

DGHAJSA GDIDA TAL-MIDALJI 

 

 

 (ritratt : kumitat , kunsilliera, u membri tal-familja Ciappara ghar-ritratt ta' l-okkazzjoni tat-tberik tad-dghajsa)

Fl-Irxoxt fost hafna nies kemm Bormlizi u anke dawk li gew min irhula u bliet  ,setu jaraw u jattendu ghat-tberik tad-dghajsa il-gdida tal-Midalji li nhadmet mill-Imghallem Alex Gatt .

 

(ritratt : is-sur Alex Gatt li hadem id-dghajsa flimkien ma' s-sur Mario Ciappara li rregala din id-dghajsa lil Klabb Bormliz f'isem il-Familja Ciappara) 

Id-dghajsa ssemmiet  ghas-sinjura Annie Ciappara. It-Tberik sar  

 

UPDATE 12-3-18 Id-dghajsa lesta biex isir fuqa il-kulur tal-klabb dak ta' Cilest u abjad.

 informazzjoni fuq it-tberik tad-dghajsa il-gdida tal-midlaji klikkja hawn taht:

PAGNA AHBARIJIET BORMLA 

 

 

update 1-2-2018  ikompli ix-xoghol fuq id-dghajsa il-gdida tal-Midalji mahduma min Alex Gatt ,  fir-ritratt jidher il-President tal-klabb is-sur Evan Buttigieg kuntant bix-xoghol ta' din id-dghajsa  li min jaf kemm ghad trid tirbah unuri ! 

 

Alex Gatt l-imghallem li qed jibni id-dghajsa l-gdida tal-midalji . 

 

Il-Klabb Bormla hass il-htiega li tinbena dghajsa gdida tal-Midalji , f' dan ir-ritratt jidher ix-xoghol li ghadu bikri fuq din id-dghajsa. 

Alex Gatt maghruf bhala il-BUGGY qed jibni din id-dghajsa, li kullhadd jaf kemm il-klabb Bormliz ghandu opri min tieghu.  

informazzjoni iktar il-quddiem 

-------------------------------------------- 

iktar restawr ta' dghajjes. 

Id-Dghajsa tal-Pass bl-isem OMM BELTNA , jitlesta ir-restawr intensiv li sar fuqha. Din id-dghajsa inhadmet  mill-imghallem Alex Gatt u kienet izzanznet fir-regatta ta' Settembru 2012, wara progett iffinanzjat mill MUSEC u li kien ha hsieb iwettqu Johann Cini . Biss sahha tal kumitat din l-opra giet irrestawrata   min George Frendo.

grazzi u proset  

 

9-10-2017 - id-dghajsa tal-Pass B'erghba li kienet inhadmet min Alex Gatt (il-buggy) beda xoghol ta restawr fuqha,, jidher fir-ritratt kif ga tqaxxret iz-zebgha kollha taghha u ix-xoghol miexi gmielu fuqha! 

------------------------ 

Progett ta'  Ritratti fil-Mahzen tad-dghajjes

 

 


Gmiel l-istorja. Dawn huma r-ritratti tal-opri w il-qaddiefa kollha li hadu l-ewwel post min Settembru 2012 l'hawn.

Min dak iz-zmien kien gie deciz li kull opra li tiehu l-ewwel f'kull kategorija jsirilha ritratt bl-informazzjoni kollha abbinata mat-tigrija. Bhalissa qed nistennew li jilestew tlettax il-frame li ghaxra minnhom huma tar-regatta ta' Marzu li ghadda, fejn il-klabb rebah xejn anqas min tmien tigrijiet min ghaxra.

Il-quddiem ukoll ser jinbeda progett iehor fuq ir-ritratti l-antiki kollha, fejn dawn ser jinbidlulhom il-frames, u jergu jsiru kollha mill-gdid.

Din hi parti mill-istorja. Min irid jista jinzel il-klabb u jgawdi dawn ir-ritratti u fl-istess hin igedded il-memorji passati u dawk ricenti

----------------------------------------------------

Progett iehor fuq ritratti antiki   

 Progett iehor li meta jkun lest ser iwassalna biex ikollna w inkunu nistu ngawdu tista tghid l-istorja kollha tal-klabb bir-ritratti. Nafu li hemm ammont konsidorevoli ta' ritratti mitlufa, pero dan mhux ser jaqtalna qalbna. Ix-xoghol beda u la beda jrid jitlesta u jsir sew. Dan ix-xoghol ser ikun qed jitwettaq bil-ghajnuna tas-sur Malcolm Pace flimkien mas-sur Frans Mamo li ser ikun qed jghaddi l-informazzjoni kollha mehtiega fejn hemm nieqes, u tal-ex president tal-klabb Stephen Paris.

Frans Mamo huwa meqjus u maghruf bhala arkivju fuq zewg saqajn fejn tidhol regatta, u migbura ghandu nistu nsibu statistika shiha li niddubitaw jekk tezistix ohra bhala. Il-quddiem ser inkunu qed inzommukom infurmati bix-xoghol li qed isir. Min jistgha joffri xi ghajnuna ezempju ghandu xi ritratti antiki u jkun jista jislifhomna biex isiru bhalhom nirringrazzjawh bil-quddiem. Grazzi.